Foto: Logická olympiáda - Mladý fotograf

Mladý fotograf
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Prejsť na obsah
Foto
Foto: Nadaní žiaci z celého Slovenska preverili logické myslenie v Logickej olympiáde

11. apríla 2018 sa na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil 6. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.

Organizátorom najväčšej súťaže pre intelektovo nadané deti na Slovensku je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Okresný úrad Prešov – Odbor školstva, Mesto Prešov a Nadácia Eset.

Otvorenie podujatia sa nieslo vo sviatočnej atmosfére. Viac ako stovka finalistov (víťazov školských kôl) zasadla do vysokoškolských lavíc s veľkým očakávaním. Spoločne s učiteľmi, odbornými zamestnancami školstva, rodičmi i pozvanými hosťami sa úvodného slova ujala psychologička a riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková.  Zúčastnených pozdravili (aj) hostia: prodekanka pre vedu, akreditáciu a doktorandské štúdium PF PU v Prešove doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD., psychológ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. a autor a organizátor Logickej olympiády, špeciálny pedagóg z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove Mgr. Ľuboš Lukáč.
Súčasťou otvorenia finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov bolo slávnostné oceňovanie študentov, ktorí prispeli k realizácii projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátori rozhodli o ocenení dvoch študentov: Martin Klovanič (študent Prímy, 8-ročné Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov), Martin Žemlička (študent 3. ročníka, Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov). Spomedzi zúčastnených súťažiacich organizátori ocenili jedného súťažiaceho, ktorý sa každoročne prebojoval do finálového kola Logickej olympiády a zároveň má množstvo študijných úspechov v rôznych oblastiach v školskej i mimoškolskej činnosti. Oceneným sa stal: Ján Kolár (žiak 5. ročníka, Základná škola, Školská 482/1, Hliník nad Hronom). Cenu prevzal Samko Kolár (brat oceneného Jána Kolára). Organizátori projektov pre nadané a talentované deti venovali oceneným pamätnú plaketu Rozumieme nadaným 2018 a darčekové poukážky.

Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov sa uskutočnila už šiestykrát počas existencie tried pre intelektovo nadaných žiakov pri základných školách na Slovensku a predstavuje svojim rozsahom najväčšiu akciu, ktorá boa doposiaľ na Slovensku realizovaná pre túto skupinu detí.

Testovanie prebehlo v dvoch súťažných kategóriách: v kategórii A - žiaci 1. -4. ročníka základných škôl a v kategórii B - žiaci 5. -9. ročníka základných škôl. Súťaž sa začala školskými kolami, ktoré sa uskutočnili vo februári 2018, víťazi školských kôl sa stretli vo finále na celoslovenskom kole Logickej olympiády.

V školských kolách sa súťaže zúčastnilo viac ako 2280 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním z celého Slovenska. Úlohy v testoch boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a verbálne myslenie.

Spomedzi stovky intelektovo nadaných žiakov, ktorí postúpili do finálového kola súťaže, obsadili v kategórii A prvé tri miesta Jakub Dzúr (ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec), Michal Vigaš (ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica), Richard Boldiš (ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom).  

V kategórii B sa na prvom mieste umiestnil Matúš Jonastik (SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava), na druhom mieste Samuel Tamáš (ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou) a na treťom mieste sa umiestnil Dominik Luksaj (ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné). Víťazi si odniesli veľmi pekné ceny – RC DRON, 3D okuliare pre virtuálnu realitu, knižné publikácie, DVD filmy, tričká, reklamné predmety, rôzne stavebnice a spoločenské hry.

Foto: Dárius Biedka, Filip Kvašňák
MLADYFOTOGRAF.SK
portál mladých fotografov regiónu Šariš
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Copyright © 2018 - Mladyfotograf.sk.sk. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah