O nás - Mladý fotograf

Mladý fotograf
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Prejsť na obsah
O nás

Začiatky projektu Mladý fotograf siahajú do roku 2004/2005 - vznik ako záujmového útvaru na ZŠ, Komenského 13 v Sabinove. Prvý rok fungovania fotokrúžku sa na práci v ňom podieľa 40 prihlásených žiakov, ktorí sa zúčastňujú prvých výletov do okolia Sabinova. V školskom roku 2005/2006 je to už 70 žiakov, čo je viac ako 1/10 z celkového počtu žiakov.

Po dvoch rokoch fungovania v meste Sabinov - fotokrúžkok žiakov končí a začína novú etapu fungovania - v meste Prešov. Foto-poznávací krúžok pôsobil spočiatku na ZŠ, Šmeralova 25 (počas rokov 2006-2010) a posledný rok svojho fungovania aj na ZŠ, Lesnícka 1 v Prešove. Počas pôsobenia na týchto školách sme usporiadavali rôzne výlety, fotovíkendy, besedy s fotografmi a iné akcie pre deti. Zorganizovali sme aj niekoľko výstav fotografií (účasť na Bambiriáde, výstavy FOD - letná terasa Bizarre...). Od 1. augusta 2010 pôsobíme pod Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. V spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva sme zorganizovali celoslovenský internetový fotoprojekt /súťaž/ Fotografia Očami Detí a rôzne projekty s celoslovenskou pôsobnosťou (no najmä regionálneho charakteru Prešov-Sabinov).

Projekt Mladý fotograf nájdete (aj) v učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. V učebnom texte sa nachádzajú úlohy súvisiace s našim projektom:

Inšpirujte sa webovou stránkou htttp://www.mladyfotograf.sk/ a v skupinách navrhnite školský projekt zameraný na fotografovanie. Zopakujte si, ako urobiť plán projektu, stanoviť si ciele, rozdeliť úlohy a časový harmonogram.
Návrh projektu prezentujte pred triedou a potom spojte najlepšie myšlienky a nápady do jedného školského projektu.


V školskom roku 2018/2019 je projekt Mladý fotograf súčasťou aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorú zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Podporujeme mladých fotografov, organizujeme poznávacie výlety, projekty, športové víkendy, podporujeme akcie Klubu nadaných detí Prešov, Logické sústredenie, Logickú olympiádu, Večer Talentov a netradičné vyučovanie nadaných detí.

Foto-poznávací krúžok vznikol najprv v Sabinove, neskôr v Prešove. V školskom roku 2004/2005 sme začali pripravovať pre mladých nadšencov fotografie rôzne aktivity, workshopy, víkendové výlety a tábory. V roku 2011 fotografický krúžok ukončil svoje pôsobenie v meste Prešov. Ako sa nám odvtedy darí? Vynikajúco ...

Počas existencie projektu Mladý fotograf sme zrealizovali množstvo výletov, na ktorých sa "vyrobilo" tisíce fotografií. Ponúkame VÁM našu fotogalériu, v ktorej nájdete fotografie účastníkov výletov, projektov, besied, workshopov a rôznych záujmových podujatí.
Kontakt

Mladý fotograf - webportál o fotografii a akciách pre deti a mládež, informačný portál s celoslovenskou pôsobnosťou.
Autor a organizátor aktivít projektu: Mgr. Ľuboš Lukáč
Telefónne číslo: 0918 640 971

Učiteľ a školský špeciálny pedagóg v prešovskej základnej škole, a zároveň školský logopéd v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Prostredníctvom projektu mladých fotografov regiónu Šariš sme pod hlavičkou CPPPaP Sabinov zorganizovali množstvo aktivít pre žiakov základných a stredných škôl.
Autorsky som sa podpísal aj na ďalších aktivitách regionálneho i celoslovenského charakteru, ktoré realizujeme v centre pre deti, mládež, i dospelých, napr.: Fotografia Očami Detí, Mladý fotograf, Klub nadaných detí, Deti v sieti, IQ Kids, Logická olympiáda, a mnohých aktivít pre deti a mládež: Do školy bez desiaty! My sme tu doma! Spoznávame Vysoký Tatry, Týždeň netradičných foriem vyučovania, Talent ZŠ,  ...

Absolvent Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešov, štúdijných odborov: učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia, anglický jazyk, učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených.

Autor a organizátor celoslovenských projektov (súťaží, aktivít, konferencií, seminárov, ...) pre deti a mládež, ale aj dospelých. Pôsobím ako učiteľ a školský špeciálny pedagóg na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove, a ako školský logopéd v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Od roku 2006 sa venujem výchove a vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Moja práca je zároveň mojou záľubou, preto som časom vytvoril aj niekoľko informačných portálov venujúcich sa problematike nadaných detí. Medzi významné projekty možno s určitosťou zaradiť celoslovenskú Logickú olympiádu pre intelektovo nadané deti, či zriadenie prvého Klubu nadaných detí na Slovensku (samozrejme v Prešove).

Nadané deti tvoria rôznorodú skupinu, preto som organizátorom mnohých projektov, v ktorých majú deti a mládež možnosť prejaviť to svoje nadanie, svoj talent. Medzi úspešné projekty patrí aj "moja" Fotografia očami detí, projekt, do ktorého sa počas 11 rokov zapojilo viac ako 20 000 detí z celého Slovenska.

MLADYFOTOGRAF.SK
portál mladých fotografov regiónu Šariš
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Copyright © 2018 - Mladyfotograf.sk.sk. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah